Semalt SEO we onlaýn marketingdäki umumy ýalňyşlyklary suratlandyrýar

Mazmun marketingi, soňky birnäçe ýylda giňden ýaýran möhüm onlaýn marketing gurluşydyr. Web sahypasyna ýa-da onlaýn çemeleşmä eýerýän islendik kärhanalar, iň täsirli strategiýalarynyň biri hökmünde onlaýn marketingi ulanýarlar. SEO we Onlaýn marketingi birleşdiren köp guramalar onuň mümkinçiliklerinden ep-esli peýda gördüler. Degişli işlenip düzülen halatynda internet marketing altyn känine öwrülip biler. Şeýle-de bolsa, ondan has köp peýdalanmak üçin göni usul ýa-da gollanma ýok. Netijede, haýsy taktikanyň işleýändigini we haýsysynyň ýerine ýetirilmeýändigini anyklamak SEO hünärmenleriniň we internet marketologlarynyň borjy.

Semalt ” -yň müşderi üstünlik dolandyryjysy Artem Abgarian , SEO we onlaýn marketingi birleşdirmäge synanyşanda kärhanalaryň goýberýän bäş ýalňyşlygyny suratlandyrýar.

1. Hil baglanyşyklarynyň bolmazlygy

Strategiki baglanyşyk gurmak kampaniýasyny öz içine almak möhümdir. Google giriş baglanyşyklaryna iň ýokary ähmiýet berýär. Arka baglanyşyklar, esasanam beýleki monetizasiýa strategiýalaryna gatnaşýan saýtlarda haýal öwrülýän beýleki web sahypalaryndan ýokary hilli traffigi üpjün edýär. Mysal üçin, arka baglanyşyklar sahypaňyza ýol hökmünde çykyş edýär. Netijede, mazmun satyjysy baglanyşyk binasyna ünsi jemlemeli, sebäbi gözleg motory algoritmi reýting üçin olara baglydyr.

2. siteerdäki mazmun strategiýasynyň bolmazlygy

Gözleg motorlary mazmunyň hiline görä web sahypasyny tertipleşdirer. Köp marketologlar SEO awtomatlaşdyryş gurallarynyň köpüsine düşýärler, käwagtlar erbetleşýärler. Mysal üçin, makalalaryň egirilmegi we açar söz doldurmak ýaly taktikalar köplenç web sahypalaryny Google-dan çykarmaga mejbur edýär. Mazmunyň hili, makalalar we sosial signallar Google-yň bir sahypada ýetişmeginiň käbir usullarydyr. Bir mowzugy ýeterlik derejede gurşap aljak dogry grammatika, sözbaşy we ajaýyp mazmuny ulanmak gowy zat.

3. enougheterlik wagt bermezlik

Organiki gözleg reýtingleri gaty üýtgewsiz we web sahypaňyzyň ýagdaýyny peseltmek bilen aňsatlyk bilen gutaryp biler. Netijeli SEO, bir gezeklik zat däl-de, uzak wagtlyk iş. Onlaýn mazmun marketinginde üstünlik gazanan köp adam, gysga möhletli däl-de, uzak möhletli maksatlara we strategiýalara baglydyr.

4. Kampaniýa üçin ýeterlik býudjetiň berilmezligi

SEO, onuň dürli taraplarynyň işlemegi üçin mynasyp býudjet bölünişigini talap etmeli. Köp ýagdaýlarda mazmun satýanlar SEO awtomatlaşdyryş gurallary üçin köplenç halatda wada beren zatlaryny bermeýärler. Equeterlik açar söz gözlegleri, hosting, erkin mazmunly ýazyjylary we marketologlary işe almak üçin ýeterlik pul sarp etmeli. Gowy web sahypasy, myhman ýerleşdirmek, gowy giriş baglanyşygy we sosial media marketing arkaly marka keşbini döretmekde möhüm ähmiýete eýe bolar.

5. Iş ýüküni paýlamazlyk

Onlaýn marketing bilen meşgullananyňyzda hökmany suratda belli bir derejede ýokary hünär we zähmet talap edilýär. Netijede, bu meseleleriň hemmesini ýerine ýetirmek diňe bir işiň hilini peseltmek bilen çäklenmän, SEO taktikasynyň netijeliligini hem peselder. SEO prosesinden iň gowusyna ýetmek üçin ýokary tejribeli hünärmenler topary sazlaşykly işlemeli. Mysal üçin, blogyňyz üçin mazmun döretmek üçin Dotwriter ýaly web sahypalaryndan erkin ýazyjy hakyna tutup bilersiňiz. Başga bir ölçegde, sosial media marketologlaryny hakyna tutup bolýar

SEO çylşyrymly proses we ir-e ýokary derejede wepalylygy talap edip biler. Aboveokarda görkezilişi ýaly, SEO-ny üstünlikli etmek üçin birnäçe faktor ulanyldy. Şeýle-de bolsa, erbet tejribe we usullar mazmun satýanlaryň esasanam SEO girişini arzanlatmakda goýýan esasy ýalňyşlyklara sebäp bolýar. Käwagt, esasy SEO gurallaryndan başga, mazmun satýanlar islendik SEO meselesini ýerine ýetirmek üçin degişli ädim barada görkezme almak üçin SEO geňeşçilerini ýa-da hünärmenlerini işe almaly. Bu ýalňyşlyklaryň hemmesi ölüme sebäp däl, ýöne web sahypalary üçin SEO edýän her bir adam düşnükli bolmaly.

mass gmail